Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu định nghĩa của sinα, cosα và giải thích tại sao ta có:

Hãy nêu định nghĩa của sinα, cosα và giải thích tại sao ta có:

Sin(α+k2π) = sin α; k ∈ Z

cos(α+k2π) = cos α; k ∈ Z

Trả lời:

Trên đường tròn lượng giác trong mặt phẳNg Oxy, lấy điểm A(1, 0) và điểm M(x,y) với số đo cung AM = α

 y= cos AM ⇒ y = sin α

x= sin AM ⇒ x = sin α

Mà cung AM = α+k2π ; k ∈ Z

Nên

sin(α+k2π) = sin α; k ∈ Z

cos(α+k2π) = cos α; k ∈ Z