Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số nào trong các số sau là số thực?

Số nào trong các số sau là số thực?

A. (√3 + 2i) – (√3 - 2i)

B. (2 + i√5) + (2 - i√5)

C. (1 + i√3)2

D. \({{\sqrt 2  + i} \over {\sqrt 2  - i}}\)

Trả lời:

Ta  tìm phần ảo của các số đã cho:

(A) (√3 + 2i) – (√3 - 2i) có phần ảo là 4i

(B) (2 + i√5) + (2 - i√5) có phần ảo là 0

(C) (1 + i√3)2 có phần ảo là 2√3

(D) \({{\sqrt 2  + i} \over {\sqrt 2  - i}}\) có phần ảo là \({2 \over 3}\sqrt 2 \)

Chọn đáp án (B)