Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là phần thực, phần ảo, modun của số phức?

Thế nào là phần thực, phần ảo, modun của số phức?

Viết công thức tính môdun của một số phức theo phần thực và phần ảo của nó.

Trả lời:

- Mỗi biểu thức dạng a+bi, trong đó a, b ∈ R, i2= -1 được gọi làm một số phức.

- Với số phức z = a + bi, ta gọi a là phần thực, số b gọi là phần ảo của z.

- Ta có z = a + bi thì môdun của z là \(|z| = |a + bi| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \)