Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số.

Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số.

Trả lời:

Một vài giới hạn đặc biệt của dãy số

Giới hạn dãy

Giới hạn hàm

       

\(\eqalign{
& \lim {1 \over n} = 0 \cr
& \lim {1 \over {{n^k}}} = 0,K \in {Z^*} \cr
& \lim {q^n} = 0,|q| < 1 \cr
& \lim c = c \cr
& \lim {n^k} = + \infty ,K \in {Z^*} \cr
& lim{q^n} = + \infty ,q > 1 \cr} \)

                

                                       

         

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} x = {x_0} \cr
& \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} c = c \cr
& \mathop {\lim }\limits_{x \to \pm \infty } {c \over {{x^k}}} = 0,K \in {z^*} \cr} \)

               

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {x^k} =  + \infty \)(nếu k chẵn)

 \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {x^k} =  - \infty \)(nếu k lẻ)