Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản

trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản

Hướng dẫn trả lời

Nước nuôi thuỷ sản có nhiều đặc điểm ảnh hưởng trực tiếp đến các sinh vật sống trong nước, đặc biệt là tôm, cá -

Có khả năng hoà tan các chất vô cơ và hữu cơ 

Khả năng điều hoà chế độ nhiệt của nước

Thành phần oxi ( 02) thấp hơn cacbonic (CO2) cao