Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội ?

Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội ? 

Hướng dẫn trả lời  

Nuôi thủy sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội:

- Cung cấp thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác.

- Làm sạch môi trường nước.

Các bài học nên tham khảo