Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính:

Tính \(\int {{{dx} \over {\sqrt {1 - x} }}} \) , kết quả là:

A. \({C \over {\sqrt {1 - x} }}\)                                B. \(C\sqrt {1 - x} \)

C. \( - 2\sqrt {1 - x}  + C\)                                       D. \({2 \over {\sqrt {1 - x} }} + C\)

Trả lời:

Ta có:

\(\int {{{dx} \over {\sqrt {1 - x} }}}  =  - \int {{{d(1 - x)} \over {\sqrt {1 - x} }}}  =  - 2\sqrt {1 - x}  + C\)

Chọn đáp án C