Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu định nghĩa và ý nghĩa của động lượng.

Nêu định nghĩa và ý nghĩa của động lượng.

Động lượng p của một vật là vecto cùng hướng với vận tốc của vật và được xácđịnh bởi công thức :