Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu rõ mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Hãy nêu rõ mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Trả lời:

Mục đích của hoạt động chế biến là:

- Duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

- Thuận lợi cho công tác bảo quản.

 Ý nghĩa: Để đảm bảo chất lượng của nông, lâm, thuỷ sản, người làm công tác bảo quản và chế biến phải biết được những đạc điểm của nông, lâm, thuỷ sản.