Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người ? Câu 2. Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người ?

Câu 1. Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người ?
Câu 2. Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người ?

Trả lời:

Câu 1: Sự hình thành và ức chế các-phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình thuận nghịch quan hộ mật thiết với nhau, là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa.

Câu 2: Tiếng nói và chữ viết là kết quả của sự khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật và hiện tượng cụ thể, thuộc hệ thống tín hiệu thứ 2. Tiếng nói và chữ viết là phương tiện giao tiếp, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau và cho các thế hệ sau.