Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Xác định các chức năng tương ứng với các phần của xương ở bảng sau bằng cách ghép chữ (a; b, c...) với số (1, 2, 3,...) sao cho phù hợp.

Câu 1. Xác định các chức năng tương ứng với các phần của xương ở bảng sau bằng cách ghép chữ (a; b, c...) với số (1, 2, 3,...) sao cho phù hợp.

Bảng 8-2. Cấu tạo và chức năng các bộ phận của xương dài

Câu 2. Thành phần hoá học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương ?

Câu 3. Hãy giải thích vì sao xương động vật được hầm (đun sôi lâu) thì bở.

Trả lời:

Câu 1. Đáp án : 1. b ; 2. g ; 3. d ; 4. e ; 5 a.
Câu 2. Xương được cấu tạo bằng chất hữu cơ và chất vô cơ. Chất hữu cơ bảo đảm tính đàn hồi của xương, chất vô cơ (canxi và phôtpho) bảo đảm độ cứng rắn của xương.
Câu 3. Khi hầm xương bò, lợn... chất cốt giao bị phân hủy. Vì vậy,
nước hầm xương thường sánh và ngọt, phần xương còn lại là chất vô cơ (không còn cốt giao) nên bở.