Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron. Câu 2. Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ. Câu 3. Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

Câu 1. Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron.
Câu 2. Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ.
Câu 3. Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

Trả lời:

Câu 1: Nơ ron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.

Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các nơron này với nơron khác hoặc với cơ quan trả lời. 

Nơ ron có chức năng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

Câu 2: Sơ đồ các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng được trình bày như sau:

Câu 3: Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡn như sau: