Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào ? Câu 2. Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như thế nào ? Câu 3. Biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào ? Câu 4. Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ?

Câu 1. Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào ?
Câu 2. Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như thế nào ?
Câu 3. Biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào ?
Câu 4. Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ?

Trả lời:

Câu 1. Ở dạ dày có diễn ra các hoạt động tiêu hóa sau :

- Tiết dịch vị.
- Biến đổi lí học của thức ăn.
- Biến đổi hóa học của thức ăn.
- Đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột.
Câu 2. Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như sau :
- Thức ăn chạm lưỡi và chạm dạ dày kích thích tiết dịch vị (sau 3 giờ có tới 1 lít dịch vị) giúp hòa loãng thức ăn.
- Sự phối hợp cơ của các lớp cơ dạ dày giúp đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị.
Câu 3. Sự tiêu hóa hóa học ở dạ dày diễn ra như sau :
- Một phần nhỏ tinh bột tiếp tục được phân giải nhờ enzim amilaza (đã được trộn đều từ khoang miệng) thành đường mantôzơ ở giai đoạn đầu. khi thức ăn chưa được trộn đều với dịch vị.
- Một phần prôtêin chuỗi dài được enzim pepsin trong dịch vị phân cắt thành các prôtêin chuỗi ngắn (gồm 3-10 axit amin).

Câu 4. Với khẩu phần thức ăn đầy đủ nhất, sau khi tiêu hóa ở dạ dày vẫn còn những chất trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ở ruột là : lipit, gluxit, prôtêin.

Các bài học nên tham khảo