Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 17 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba I.CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC c cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song, điều kiện cân bằng của vật rắn, cân bằng của một vật có trục quay cố định, giải bài tập vật lí 10 bài 17, bài tập cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song, giải bài tập cân bằng của một vật có trục quay cố định momen lực, bài tập cân bằng của vật rắn, phát biểu quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Bài 1. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Trọng tâm của một vật là gì ?

Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng ?

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song?

Một vật có khối lượng m = 2kg

Hai mặt phẳng tạo với mặt phẳng nằm ngang

Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg

Bài học xem nhiều