Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Who, whom: trong tiếng Anh chính thức chúng ta dùng giới từ + whom nhưng Nhưng trong tiếng Anh thường đàm thì chúng ta đưa giới từ đến cuối câu..

A. Who, whom

Trong tiếng Anh chính thức chúng ta dùng giới từ + whom

With whom did you go ? (Bạn đã đi với ai ?)

To whom were you speaking ?

(Bạn đang nói chuyện với ai vậy?)

Nhưng trong tiếng Anh thường đàm thì chúng ta đưa giới từ đến cuối câu. Sau đó thì chúng ta đưa giới từ đến cuối câu. Sau đó thì thường đổi whom thành who;

Who did you go with ?

Who were you speaking to ?

B. which, what.

Trong tiếng Anh chính thức chúng ta dùng giới từ +which/what :

To which address did you send it ? (Anh gởi nó đến địa chỉ nào vậy ?)

On what do you base your theory ? (Lý thuyết của anh dựa vào cái gì ?) .

Trong tiếng Anh không chính thức chúng ta đưa giới từ đến cuối câu :

Which address did you send it to ? Whai do you base your theory on ?

10diem.com