Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

cách dùng từ all, each, every, both, neither, either, some, any, no, none Every, each, whole, both, either and neither Unit 88. Both/both of, neither/neither of, either ... - Tieng Anh Cap Toc cách dùng each và each of, sau each of, cách dùng of all và all of, sau every dùng số ít hay số nhiều, sau every là danh từ số ít hay số nhiều, each đi với danh từ số ít hay số nhiều, sau all là danh từ số ít hay số nhiều, all of them is

Someone/somebody/somewhere, anywhere,có thể theo sau bởi else;else dùng với các trạng từ; no one/nobody else có thể là sở hữu.

Some và any có nghĩa là (một vài, một ít). Chúng được dùng thay cho những danh từ không đếm được hoặc những danh từ số nhiều (với some/any với danh từ số ít

all (đại từ) có thể được theo sau bởi of + the/this/these/that/those các sở hữu và các danh từ riêng

all (tất cả) mang nghĩa một số người hay vật được xem như là một nhóm,every (mọi) mang nghĩa một số người hay vật được xem như riêng lẻ.

One... another/otker(s), some... other(s); One another và each other (Lẫn nhau). One... another/otker(s), some... other(s)

Những từ kép với Some, any và no theo các qui luật trên; Someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody có thể là sở hữu

Neither có nghĩa là (không này không kia). Nó đi với một động từ số ít ở xác định. Nó có thể được dùng bởi chính nó hay theo sau bằng một danh từ..

Both có nghĩa là (cả hai), nó dùng với động từ ở số nhiều,Both có thể được dùng một mình hay theo sau nó là một danh từ