Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cấu trúc này có thể diễn đạt lời khuyên thường : You may/might as well ask him (Anh có thể hỏi anh ta) = It would do no harm to ask him (Hỏi anh ta không có hại gi đâu.)

Cấu trúc này có thể diễn đạt lời khuyên thường :

You may/might as well ask him (Anh có thể hỏi anh ta) = It would do no harm to ask him (Hỏi anh ta không có hại gi đâu.)

She said I might as well ask him (Cô ấy nói tôi có thể hỏi anh ấy.)

Cấu trúc này có thể được dùng với ngôi thứ ba.

He may as well come with me.

(Anh ta có thể đến với tôi)

và ngôi thứ nhất :

As there isn’t anything more to do, I may as well go home early (Vì không còn gì nữa để làm, tôi có thể về nhà sớm được rồi.)