Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những từ này là số ít và dùng với động từ số ít. Đại từ nhân xưng của nó vì thế sẽ là he/she và tính từ sở hữu, sẽ là his/her

Những từ này là số ít và dùng với động từ số ít. Đại từ nhân xưng của nó vì thế sẽ là he/she và tính từ sở hữu, sẽ là his/her (he/his) dùng cho giống đực và sự pha trộn giống). She/her dùng cho giống cái), nhưng nhiều người bản xứ lại hay nói sai điều này và họ thường dùng they/their ngay cả khi chi có một giống :

Neither of them remembered their instructions

(Cả hai trong số họ không nhớ những chỉ dẫn của mình)

Would someone lend me their binoculars ?

(Người nào đó sẽ cho tôi mượn ống nhòm của họ chứ ?)

Everyone has read the notice, haven't they ?

(Mọi người đã đọc thông báo rồi phải không ?)

No one objected, did they ?

(Không ai phản đối, phải không ? )

(cũng xem 51C)

10diem.com