Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kết quả thí nghiệm trên đây chứng tỏ điều gì?

Kết quả thí nghiệm trên đây chứng tỏ điều gì?

Hướng dẫn giải:

Kết quả thí nghiệm mô tả ở hình 13.4 chứng tỏ âm không truyền qua chân không.

Kết luận: 

Âm có thể truyền qua những môi trường như rắn, lỏng, khí và không truyền qua chân không.

Ở các vị trí càng xa nguồn âm thì âm nghe càng nhỏ.