Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi

Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi trên vỏ pin với số chỉ của vôn kế và rút ra kết luận

Hướng dẫn giải:

Số chỉ vôn kế bằng số vôn ghi trên vỏ nguồn điện.