Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So sánh các nam châm điện được mô tả

So sánh các nam châm điện được mô tả trên hình 25.4. Trong các nam châm điện a và b; c và d; b,d và e thì nam châm nào mạnh hơn?

Hướng dẫn giải:

Nam châm b mạnh hơn a; d mạnh hơn c; e mạnh hơn b và d.