Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

a) 0,175 A =     mA;

b) 0,38 A =       mA;

c) 1250mA =    A;

d) 280mA =      A.

Hướng dẫn giải:

a) 0,175 A = 175mA;

b) 0,38 A =   380mA;

c) 1250mA = 1,250A;

d) 280mA =   0,280 A