Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cảm nghĩ của em về việc làm của Bác Hồ qua câu chuyện trên là...

Nói : Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” vì...

Những sự việc trên nói lên truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta...

Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám.

Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt” ?

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện...

Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp.

Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì ?

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục...

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì ?