Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bản chất của gen

Gen là một đoạn cùa phân tử ADN có chức năng di truyền xác định. Tuỳ theo chức năng mà gen được phân thành nhiều loại, nhưng ờ đây chủ yếu để cập tới gen cấu truc mang thông tin quy định cấu trúc của một loại prôtêin.

Trung bình mỗi gen gồm khoảng 600 đến 1500 cặp nuclêôtit có trình tụ xác định.Mỗi  tế bào của mỗi loài chứa nhiều gen, ví dụ : trực khuẩn đường ruột (E. coỉi) có 15 3 gen, ruổi giấm có khoảng 4000 Ren, ở người có khoảng 3,5 vạn gen.

Ngày  nay, người ta đã hiểu biết khá sâu vể cấu trúc và chức năng cua gen, xác lập bản đổ phân bố các gen trên NST ở một số loài. Những hiểu biết này rất có nghĩa không chỉ về lí thuyết mà còn về cả thực tiễn như trong chọn giống, y học kĩ thuật di truyền.