Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xét các mệnh đề sau:

Rút gọn các biểu thức:

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến:

Cho hàm số y = ax + b .Tìm a và b, biết rằng đồ thị của hàm số đã cho thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

Với giá trị nào của m và n thì: a) d1 trùng với d2?

Chứng minh rằng khi k thay đổi, các đường thẳng (k + 1)x – 2y = 1 luôn đi qua một điểm cố định. Tìm điểm cố định đó.

Giá trị của biểu thức:

Giải các hệ phương trình:

Giải các hệ phương trình: