Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)Thực hiện phép chia:

Chứng minh rằng hiệu các bình phương của hai số lẻ bất kì thì chia hết cho 8.

Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau tại

Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức M có giá trị là một số nguyên:

Giải các phương trình:

Giải các phương trình

Giải các phương trình:

Giải các phương trình: