Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thực hiện các phép tính

Với giá trị nào của x thì ta có: a)|x| + x = 0; b) x + |x| = 2x.

Từ tỉ lệ thức: a/b = c/d (a ≠c, b ≠ ±d) hãy rút ra tỉ lệ thức:

Ba đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỉ lệ với 2:5 và 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu lãi nếu số tiền lãi là 560 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với vốn đầu tư?

Chia hàm số: y = -2x+1/3. Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?

Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M(-2;-3). Hãy tìm a.

Biểu đồ dưới đây biểu diễn tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đang học Tiểu học ở một số vùng của nước ta:

Để tìm hiểu về sản lượng vụ mùa của một xã, người ta chọn 120 thửa để gặt thử và ghi lại sản lượng của từng thửa (tính theo tạ/ha). Kết quả được tạm sắp xếp như sau:

Tính giá trị của biểu thức 2,7c^2 – 3,5c lần lượt tại c = 0,7; 2/3