Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các bài tập luyện thêm về dạng bài Trung điểm của đoạn thẳng...

1. Cho đoạn thẳng AB= 8 cm. Gọi M là trung điểm của AB. Trên đoạn AB lấy hai điểm C và D sao cho AC=BD= 3cm.

a) Tính độ dài CD.

b) Điểm M có phải là trung điểm của CD không vì sao?

2. Cho đoạn thẳng AB= 6cm. M là trung điểm của đoạn AB, N là điểm nằm giữa A và M sao cho AN=1cm. Tính độ dài đoạn MN.

3. Trên tia Ox lấy hai điểm A,B sao cho OA=3cm, OB=6cm

a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B hay không.

b) So sánh OA và OB.

c) Điểm A có phải là trung điểm của OB không? Vì sao?

4. Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM=6cm, ON =10cm. Gọi I, K là trung điểm của ON và MN. Tính độ dài đoạn IK.

Hướng dẫn – lời giải – đáp số.

1.

a) Điểm D nằm giữa A và B ta có: AD+BD=AB.

=> AD+3=8 => AD= 5 cm.

- C và D cùng thuộc tia AB mà AC<AD(3<5) nên C nằm giữa A vàD.

Suy ra: AC + CD = AD => 3 + CD= 5 => CD=2cm.

b) M là trung điểm của AB nên AM= AB: 2= 4cm.

- Trên tia AB có AC< AM(3<4) nên C nằm giữa A và M.

=> AC + CM= AM => 3+ CM= 4 nên CM=1cm.

- Trên tia AB có AM< AD(4<5) nên M nằm giữa A và D

=> AM+MD=AD => 4+ MD=5 => MD=1cm.

Ta có M nằm giữa C và D vì MC + MD= CD=(1+1=2) đồng thời CM=MD nên M là trung điểm của CD.

2. M là trung điẻm của đoạn AB nên AM= (1:2).AB=3cm.

- N nằm giữa A và M nên AN+ MN=AM => 1+MN=3 => MN=2cm.

3. Vì OA<OB mà A và B cùng thuộc tia Ox nên A nằm giữa O và B.

b) Điểm A nằm giữa O và B ta có OA+AB=OB. => 3+AB= 6cm => AB=3cm. Nên AB=OA=3cm.

c) A nằm giữa O và B và AO = AB nên A là trung điểm của OB.

4. M,N thuộc tia Ox, mà OM<ON nên M nằm giữa O và N

=> OM+MN=ON => 6+ MN=10 => MN =4 cm.

- I là trung điểm của đoạn ON nên NI=(1:2) ON= 5cm.

- K là trung điểm của đoạn MN nên NK= (1:2) MN = 2cm.

- Ta có K nằm giữa hai điểm I và N nên IK + IN= NI => IK + 2=5cm => IK=3cm.