Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các bài tập luyện thêm về dạng bài về góc.

1. Cho  4 tia chung gốc Ox, Oy, Oz, Ot. Hỏi có bao nhiêu góc tạo thanh?

Kể tên các góc.

2. Vẽ ba đường thẳng xx', yy', zz' cắt nhau tại điểm O. Hỏi hình vẽ có bao nhiêu góc đỉnh O?

3. Vẽ một số tia chung gốc. Biết rằng chúng tạo được tất cả 66 góc. Hỏi có bao nhiêu tia?

Hướng dẫn- giải đáp số.

1. Ghép hai tia được một góc, có 6 góc tạo thanh:

\(\widehat{xOy};\widehat{xOz};\widehat{xOt};\widehat{yOz};\widehat{yOt};\widehat{zOt}\).

2. Ba đường thẳng xx', yy', zz' cắt nhau tại điểm O tạo thành 6 tia. Do đó số góc tạo thành là : \(\frac{6.(6-1))}{2}=15\) góc.

3. Giải:

Ta có:

\(\frac{n.(n-1))}{2}=66\) suy ra n.(n-1)=132=12.11

nghĩa là n12. Vậy có 12 tia.