Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

9. Tính khoảng cách từ điểm A(2 ; 4 ; -3) lần lượt đến các mặt phẳng.

9. Tính khoảng cách từ điểm A(2 ; 4 ; -3) lần lượt đến các mặt phẳng sau:

a) 2x - y + 2z - 9 = 0 ;

b) 12x - 5z + 5 = 0 ;

c) x = 0.

Hướng dẫn giải:

a) 

   \(d(A,(P))=\frac{|2.2-4+2.(-3)-9)}{\sqrt{4+1+4}}=\frac{15}{3}=5\).

b)

 \(d(A,(Q))=\frac{|2.2-5.(-3)+5)}{\sqrt{144+25}}=\frac{44}{13}.\)

c)d(A,(R)) = 2.