Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây :

7. Chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây :

a. H2    +   O2    ->     2H2O

b. 2Cu   +   O2   ->    2CuO

c. H2O   +   CaO  ->  Ca(OH)2

d. 3H2O  +  P2O5  ->  2H2PO4

Hướng dẫn.

Các phản ứng oxi hóa là phản ứng a và b.