Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

6. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm M(2 ; -1 ; 2) và song song với mặt phẳng ( β) có phương trình: 2x - y + 3z + 4 = 0.

6. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm M(2 ; -1 ; 2) và song song với mặt phẳng    

( β) có phương trình: 2x - y + 3z + 4 = 0.

Hướng dẫn giải:

Vectơ \(\overrightarrow{n}\)(2 ; -1 ; 3) là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( β) .

Vì (α)  // ( β) nên \(\overrightarrow{n}\) cũng là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) .

Phương trình mặt phẳng (α) có dạng:

             2(x - 2) - (y + 1) + 3(z - 2) = 0

     hay  2x - y + 3z -11 = 0.