Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn từ thích hợp trong khung

C9. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trog các câu sau:

Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cần:

a) Ước lượng (1)....... cần đo.

b) Chọn bình chia độ có (2)......... và có (3)....... thích hợp.

c) Đặt bình chia độ (4)...............

d) Đặt mắt nhìn (5)..... với độ cao mực chất lỏng trong bình.

e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (6)............. với mực chất lỏng.

- ngang

- gần nhất

- thẳng đứng

- thể tích

- GHĐ

- ĐCNN

Bài giải:

(1) - thể tích;                        (2) - GHĐ;

(3) - ĐCNN;                            (4) - thẳng đứng;

(5) - ngang;                           (6) - gần nhất.