Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một sợi dây sắt dài l1 = 200 m...

C6*. Một sợi dây sắt dài l1 = 200 m, có tiết diện S1 = 0,2 mmvà có điện trở R1 = 120 Ω. Hỏi một sợi dây sắt khác dài l2 = 50 m, có điện trở R2 = 45 Ω thì có tiết diện S2 bao nhiêu?

Hướng dẫn.

Điện trở của một dây sắt dài l1 = 50 m (bằng l1/4) cũng có điện trở R1 = 120 Ω thì nó phải có tiết diện là S = \(\frac{S_{1}}{4}\) = \(\frac{0,2}{4}\) = 0,05 mm2

Vậy một dây sắt dài 50 m, có điện trở R2 = 45 Ω thì phải có tiết diện là

                  S2 = S.S2 = S.\(\frac{R_{1}}{R_{2}}\) = 0,05.\(\frac{120}{45}\) = \(\frac{2}{15}\)  mm2.