Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Từ kết quả thí nghiệm hãy tìm từ thích hợp...

C5. Từ kết quả thí nghiệm hãy tìm từ thích hợp cho chỗ trống của kết luận : Một vật chuyển động có khả năng… tức là có cơ năng.

Hướng dẫn giải:

…sinh công (thực hiện công)…