Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hai điện trở R1 = R2 = 30 Ω...

C5. Cho hai điện trở R1 = R2 = 30 Ω được mắc như sơ đồ 5.2a. 

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó. 

b) Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30 Ω vào đoạn mạch trên sơ đồ hình 5.2b thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Hướng dẫn.

a) Điện trở tương đương của mạch đó là: 

              \(R_{12}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}=\frac{30.30}{30+30}\) = 15 Ω.

b) Điện trở tương đương của đoạn mạch mới là

              \(R_{td}=\frac{R_{12}R_{3}}{R_{12}+R_{3}}=\frac{15.30}{15+30}=\frac{30}{3}\) = 10 Ω.

  • Điện trở tương đương này luôn nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.