Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Đặt cùng một hiệu điện thế vào đầu các dây dẫn có điện trở...

C4. Đặt cùng một hiệu điện thế vào đầu các dây dẫn có điện trở R1 và R2 = 3R1. Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lướn hơn bao nhiêu lần?

Hướng dẫn.

Dòng điện chạy qua dây dẫn thứ nhất có cường độ lớn hơn và lớn hơn ba lần.