Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

C4. Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

Hướng dẫn giải:

 Công suất của An là P1 = \(\frac{640}{50}\) =  12, 8W

 Công  suất của Dũn0g là : P2 = \(\frac{960}{60}\) = 16W