Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung

C4. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

(2)........... là khối lượng của sữa chứa trong hộp.

- 397g

- 500g

- GHĐ

- lượng

- khối lượng

Bài giải:

(2) - 397 g;