Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xem bảng 1 và cho biết dùng động cơ điện và máy phát điện ..

C4. Xem bảng 1 và cho biết dùng động cơ điện và máy phát điện để thực hiện chuyển hóa năng lượng có lợi gì so với các máy khác.

Hướng dẫn:

Dùng động cơ điện và máy phát điện để thực hiện việc chuyển hóa năng lượng thường có hiệu suất lớn hơn so với các máy khác, nên tiết kiệm hơn.