Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào hình vẽ ở bài 4

C4. Dựa vào hình vẽ ở bài 4, hãy tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật để khằng định những nhận xét trong bài 2.

Bài giải:

Tỉ số giữa chiều cao của ảnh và chiều cao của vật là:

\(\frac{A'B'}{AB}\) = \(\frac{A'O}{AO}\) = \(\frac{5}{200}\) = \(\frac{1}{40}\).