Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn từ thích hợp trong

C3. Chọn từ thích hợp trong khung đề điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Thể tích của vật rắn bất kì không thấm nước có thể đo được bằng cách:

a) (1)........ vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2) ............. bằng thể tích của vật.

b) Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3).............. vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4)............ bằng thể tích của vật.

-    tràn ra

-    thả chìm

-    thả

-    dâng lên

Trả lời :

(1) - thả chìm;                                       (2) - dâng lên;

(3) - thả;                                                (4) - tràn ra.