Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm từ thích hợp cho các ô trống của kêt luận sau:

C2. Tìm từ thích hợp cho các ô trống của kêt luận sau:

- Chỉ có công cơ học khi có...(1).. tác dụng vào vật và làm cho vật ...(2)...

Hướng dẫn giải:

(1) lực; (2) chuyển dời.