Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Người ta thả một miếng đồng

C2. Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5 kg vào 500 g nước. Miếng đồng nguội đi từ 800C xuống 200C. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ ?

Bài giải:

Nhiệt lượng nước nhận được bằng nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra:

Q = m1 . c1 . (t1 – t2) = 0,5 . 380 . (80 – 20) = 11 400 J

Nước nòng thêm lên:

∆t = \(\frac{Q}{m_{2}.c_{2}}\) = \(\frac{11 400}{0,5.4 200}\) = 5,430C.