Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài C2. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì?

Bài C2. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì?

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4;

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15;

Hướng dẫn giải:

1. Đường biểu diễn từ phút thứ 4 là đoạn thẳng nằm nghiêng.

2. Đường biểu diến từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 là đoạn thẳng nằm ngang.

3. Đwòng biểu diễn từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.