Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính thương số ...

Tính thương số \(\frac{U}{I}\) đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước.

                                       

Hướng dẫn.

Bảng 1: Tùy thuộc vào thí nghiệm.

Bảng 2: \(\frac{U}{I}\) = \(\frac{2,0}{0,1}\) = 2 Ω.