Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac, điền số thích hợp vào ô trống:

99. Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac, điền số thích hợp vào ô trống:

a) \(\square\) . (-13) + 8 . (-13) = (-7 + 8) . (-13) = \(\square\)

b) (-5) . (-4 - \(\square\)) = (-5) . (-4) - (-5) . (-14) = \(\square\)

Bài giải:

a) (-7) . (-13) + 8 . (-13) = (-7 + 8) . (-13) = -13

b) (-5) . [-4 - (-14)] = (-5) . (-4) - (-5) . (-14) = -50.