Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính nhanh: a)(-6,37.0,4).2,5; b)(-0,125).(-5,3).8; c)(-2,5).(-4).(7,9);

Tính nhanh:

a) (-6,37 × 0,4) × 2,5;

b) (-0,125) × (-5,3) × 8;

c) (-2,5) × (-4) × (-7,9);

d) (-0,375) × \(4{1 \over 3}{( - 2)^3}\)

Hướng dẫn làm bài:

a) (- 6,37 × 0,4) × 2,5

=  - 6,37× (0,4 × 2,5)

=  - 6,37 × 1 =  - 6,37

b) (-0,125) × (-5,3) × 8

= (-0,125 × 8) × (-5,3)

=(-1). (-5,3) = 5,3

c) (-2,5) × (-4) × (-7,9)

= [(-2,5) × (-4)] × (-7,9)

= 10 . (-7,9)

= -79

d) \(\left( { - 0,375} \right).4{1 \over 3}.{\left( { - 2} \right)^3}\)

\( = \left[ {\left( { - 0,375} \right).\left( { - 8} \right)} \right].{{13} \over 3}\)

\( = 3.{{13} \over 3} = 13.\)