Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So sánh các phân số.

96. So sánh các phân số:

                \(\frac{22}{7}\)  và   \(\frac{34}{11}\) .

Hướng dẫn giải.

Ta có \(\frac{22}{7}=3\tfrac{1}{7}\) ; \(\frac{34}{11}=3\tfrac{1}{11}\).

Vì hai số có cùng phần nguyên và \(\frac{1}{7}>\frac{1}{11}\) nên

                    \(3\frac{1}{7}>3\frac{1}{11}\) hay \(\frac{22}{7}>\frac{34}{11}\) .