Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số.

95. Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:

                 \(5\tfrac{1}{7}\) ,   \(6\tfrac{3}{4}\) ,   \(-1\tfrac{12}{13}\) .

Hướng dẫn giải.

                \(\frac{36}{7}\) ,    \(\frac{27}{4}\) ,    \(-\frac{25}{13}\) .